Súčasné symboly obce

16. října 2012 v 22:05 | ludolf |  Heraldika obce

Súčasné insígnie obce Malachov


Vznik mestskej a obecnej samosprávy po roku 1989 bol podnetom v mnohých obciach na Slovensku k zavedeniu vlastných obecných insígnií (symbolov). Erb a zástava našej obce Malachov vznikli, boli prijaté a zaradené do Heraldického registra Slovenskej republiky v roku 2001. Súčasnými symbolmi Malachova je erb, pečať a zástava obce. Definícia týchto pojmov je nasledovná:
Erb obce - je základný symbol obce, od ktorého sa odvodzujú ďalšie obecné symboly, predovšetkým pečať a vlajka obce. Erby, ich vývoj, používanie a umenie ich vyhotovovať, ako aj právo používať ich, skúma pomocná historická vedná disciplína heraldika.
Pečať obce - je okrúhla s kruhopisom, uprostred s erbom obce. Uschováva ju starosta obce. Pečate ich vznik, vývoj, vyhotovovanie a používanie skúma pomocná historická vedná disciplína sfragistika.

Zástava obce - má podobu kompozície ako obecná vlajka. Pomer jej strán nie je záväzne stanovený (vlajka má pomer strán 2 : 3). Zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu). Zástavu obce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, prípadne štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídli, prípadne v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie zástavy vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby. Zástava obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti. Zástava obce je ukončená dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu a je vyhotovená v súlade s obecnými farbami. Vedný odbor zaoberajúci sa zástavami, vlajkami, štandardami je vexikológia.
Obecné farby - sa odvodzujú od farieb erbu a to najprv od farby hlavnej erbovej figúry, potom od farby vedľajších figúr a nakoniec od farby štítového poľa.
Súčasný erb obce Malachov vznikol podľa obecnej pečate z 19. storočia, ktorá vyjadruje lesnaté prostredie, v ktorom obec leží. Autormi erbu sú Ladislav Vrteľ a Dragica Vrteľová. Pri výbere farieb erbu autori vychádzali z obsahovej náplne pečate pričom postupovali podľa konvenčných heraldických pravidiel erbovej tvorby. Erb bol prijatý do Heraldického registra Slovenskej republiky dňa: 09.11.2001, číslo uznesenia: OZ - 18/2001, signatúra HR SR: M-140/2001.[1]
Blazón erbu[2] (slovný opis erbu) Malachova má takéto znenie:
V striebornom štíte na zelenej, deviatimi striebornými ľavošikmými niťami členenej pažiti dva zelené vŕšky, z nich vyrastajúce zelené smreky, medzi nimi priamo z pažite vyrastajúci tretí zelený smrek.[3]
Výtvarné vyobrazenie erbu
Erbová figúra je vložená do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického heraldického štítu. Farbami erbového znamenia je zelená a strieborná farba, ktorá môže byť v zmysle heraldických pravidiel zamieňaná s bielou ale blazónovaná ako strieborná.

Zástava obce Malachov pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách striebornej(1/8), zelenej(1/8), striebornej(1/8), zelenej(2/8), striebornej(1/8), zelenej(1/8), striebornej(1/8). Ukončená je tromi cípmi.[4]
Vyobrazenie zástavy obce

Terajšia novodobá pečať obce Malachov je okrúhla s priemerom 35 mm. Pečať tvorí erbové znamenie so slovenským majuskulným kruhopisom *OBEC MALACHOV*.
Vyobrazenie súčasnej pečate

Ako je z vyššie uvedeného zrejmé tvorcovia súčasných symbolov obce (predovšetkým erbu a pečate) vychádzali z dvoch sfragistických prameňov a to pečatidiel z 19. storočia.
POZNÁMKA: podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 1b Symboly obce, môžu právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby používať symboly obce len so súhlasom obce.


[1] Kartous P., Vrteľ L.: Heraldický register Slovenskej republiky IV, Bratislava, 2005, s. 140, 141
[2] Blazón je slovný opis erbu, pečate alebo vlajky vytvorený podľa heraldických pravidiel, ktorý umožňuje ich výtvarné či fyzické stvárnenie. Úlohou blazónu je zachytiť v texte jednotlivé súčasti erbu tak, aby neboli pochybnosti o ich usporiadaní a vyobrazení, a aby nedošlo k zámene erbov alebo k podvodu.
[3] Kartous P., Vrteľ L.: Heraldický register Slovenskej republiky IV, Bratislava, 2005, s. 140, 141
[4] Kartous P., Vrteľ L.: Heraldický register Slovenskej republiky IV, Bratislava, 2005, s. 140, 141
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama