Počiatky samosprávy obce Malachov

18. října 2012 v 16:12 | ludolf |  Samospráva obce

Počiatky samosprávy obce Malachov

Obecná samospráva má na Slovensku svoju dlhú tradíciu, ktorá siaha do obdobia Rakúsko-Uhorskej monarchie. Je reprezentovaná predovšetkým mestami a obcami na čele, ktorých stáli volení richtári a prísažní. Počiatky modernej samosprávy prinieslo až zrušenie poddanstva v roku 1848 a premena spoločnosti na čiastočne občiansku.
Obec Malachov svoju samosprávnosť získala skôr, nevieme však presne určiť kedy, ale už koncom 18. storočia sa stretávame s menami richtárov a prísažných obce. Táto samosprávnosť bola obmedzená a plne podriadená zemepanskej vrchnosti (rodine Radvanskovcov). Richtári a prísažní (spravidla 2-3) boli volení obecnou komunitou ale za výkon svojej funkcie plne zodpovedali zemepánovi. Volení bývali v tomto období zvyčajne na dobu jedného roka. Úlohou richtára bolo spravovať obec, starať sa o bezpečnosť a poriadok v obci. Richtár mal právo vykonávať nižšie súdnictvo a mal na starosti plynulé odvádzanie poddanských dávok, desiatku a deviatku, ako aj štátnych daní.

Na základe urbariálnych písomností z rokov 1770-1784, môžeme sledovať vývoj obecnej samosprávy a jej zástupcov v Malachove. Tieto písomnosti upravovali poddanské vzťahy voči zemepánovi rodine Radvanskovcov. Spisovali a potvrdzovali sa každoročne v súvislosti s urbariálnymi povinnosťami a poddanskými dávkami. Za usadlosť Malachov ich vlastnoručným krížikom (z dôvodu negramotnosti) potvrdzovali richtári a prísažní ktorí boli dosadení do týchto funkcií. A tak spoznávame mená niekoľkých malachovských richtárov a prísažných v poslednej tretine 18. storočia:

- rok 1770 - richtár: Juraj Handlovský, prísažní: Juraj Kártik, Vavrinec Klačan, Ondrej Králik
- rok 1773 - richtár: Ondrej Kapusta, prísažní: Juraj Krnáč, Vavrinec Klačan
- rok 1774 - richtár: Ondrej Kapusta, prísažní: Juraj Krnáč, Ján Chovan
- rok 1775 - richtár: Ondrej Kapusta, prísažní: Ján Chovan, Ján Dedina
- rok 1777 - richtár: Pavel Hanák, prísažní: Juraj Krnáč, Ján Dedina
- rok 1778 - richtár: Ondrej Klačan, prísažní: Martin Kapusta, Ján Chovan
- rok 1779 - richtár: Martin Kapusta, prísažní: Juraj Krnáč
- rok 1780 - richtár: Ján Kapusta, prísažní: Juraj Krnáč, Ondro Kapusta
- rok 1781 - richtár: Pavel Hanák, prísažní: Juraj Krnáč, Ján Chovan
- rok 1782 - richtár: Ján Ruman, prísažní: Juraj Krnáč, Ján Chovan
- rok 1783 - richtár: Pavel Kapusta, prísažní: Juraj Krnáč, Ján Chovan
- rok 1784 - richtár: Juraj Krnáč, prísažní: Ján Chovan, Pavel Kapusta

Zánik feudalizmu v roku 1848 a prijatie ústavy, ktorá garantovala občianske práva a princíp obecného zastupiteľstva, priniesli zmeny aj v Malachove. Tieto zmeny boli ekonomické, politické a hlavne v oblasti poddanského práva to znamená oslobodili urbariálne roľníctvo. Malachov sa stáva samostatným, samosprávnym, verejnoprávnym subjektom. Malachovčania sa stávajú nie len užívatelia ale aj majitelia pôdy, ktorú obrábali.
Úprava obecnej správy sa v Uhorsku uskutočnila podľa zákona č.18/1871 o obecnom zriadení ktorý bol v roku 1886 novelizovaný. Ponechal sa zaužívaný spôsob riadenia obce prostredníctvom voleného richtára, podrichtára a prísažných. Obecné zastupiteľstvo, ako samosprávny orgán, sa ďalej skladalo z poslancov a to z polovice virilistov (obyvateľov, ktorí platili v obci najvyššie dane) a polovice volených zástupcov. Volebné právo bolo podmienené vekom 20 rokov a občan musel platiť daň z domu, pozemku, alebo zárobku. Malachov bol zaradený do kategórie tzv. malých obcí na správe ktorých sa podieľal aj doživotne volený obvodový notár, ktorý vo svojej funkcii predstavoval výkonnú štátnu moc, ale zároveň aj kontrolnú samosprávnu právomoc. Malachov patril do radvanského obvodného notariátu, ktorý zahŕňal ešte samotnú Radvaň a obce Horné Pršany, Dolné Pršany, Kráľovú a Kremničku.
Evidencia richtárov Malachova a Dolných Pršian, ktorí stáli na čele obcí neexistuje. Ich mená sa dajú prostredníctvom archívnych prameňov čiastočne identifikovať. Žiaľ obdobie počas, ktorého boli vo funkcii sa nie vždy podarilo zistiť.
Roku 1862 bola v Malachove spísaná kúpno-predajná zmluva nehnuteľného majetku, ktorú svojím podpisom (krížikom) a obecnou pečaťou (žiaľ na dokumente sa nezachovala) overil a potvrdil obecný richtár Ján Kubiš a prísažný Ján Chovan. Túto zmluvu vyhotovil notár Andrej Kalausz, ktorý bol zároveň aj učiteľom v evanjelickej škole v Malachove.
V roku 1868 adresovali Slúžnovskému úradu žiadosť richtári Malachova, Dolných a Horných Pršian, v ktorej žiadajú o odpustenie verejných cestných prác v súvislosti s rekonštrukciou a rozšírením učebných miestností v obecných školách v Malachove a Horných Pršanoch. Žiadosť bola napísaná v Malachove dňa 17. marca 1868 a uvedený je pod ňou každý richtár samostatne - za Malachov Pavel Kubiš (dom č. 49) a za Dolné Pršany Juraj Dvorský (dom č. 5).
Z výsledkov volieb v roku 1870 sa dozvedáme, že do funkcie richtára na jednoročné obdobie bol v Malachove zvolený Ján Kollár a v Dolných Pršanoch Adam Dobrota. O rok neskôr 1871 voľby vyhral v Malachove Ján Kubiš a v Dolných Pršanoch opäť Adam Dobrota. V nasledujúcich rokoch dochádza ku zmene v dĺžke funkčného obdobia. Richtári boli volení na 3 roky.
V roku 1894 boli voľby v rámci Banskobystrického slúžnovského okresu v každej obci v iný deň. V Malachove bol 14.júna zvolený Ján Kubiš s ročným platom 50 korún a v Dolných Pršanoch prebiehali voľby 12. júna. Víťazom sa tu stal Štefan Púchy s ročným platom 12 korún.
Na ďalšie volebné obdobie 1897-1899 bol opäť v Malachove zvolený Ján Kubiš a v Dolných Pršanoch Ján Maciak. V oboch obciach sa zrealizovali voľby v rovnaký deň 16. júna 1897. Ročný honorár oboch richtárov bol ponechaný na rovnakej sume z predchádzajúceho volebného obdobia.
Zo zápisníc obecných zastupiteľstiev v oboch obciach sa dozvedáme ďalšie mená. Zloženia predstavenstiev boli v nasledujúcich rokoch Rakúsko-Uhorskej monarchie takéto:

Malachov
- rok 1908 - richtár: Ján Kubiš, poslanci: Ján Kapusta Badinec, Ján Kapusta, Leopold Brichta, Juraj Strelec, Samuel Krnáč, Pavel Kubiš, Pavel Kubiš mladší, Ján Pažítka, Matej Klačan.
- rok 1909 - richtár: Ján Pažítka, poslanci: Samuel Krnáč, Ján Kapusta Badinec, Ján Kapusta Ondraška, Juraj Strelec, Ján Chovan, Ján Kubiš, Ján Krnáč, Pavel Kubiš.
- rok 1910 - richtár: Ján Pažítka, prísažný: Samuel Krnáč, poslanci: Ján Kapusta Badinec, Ján Kapusta Ondraška, Juraj Strelec, Ján Chovan, Ján Kubiš, Ján Krnáč, Pavel Kubiš mladší, Ondrej Kapusta Gilan, Leopold Brichta.

Dolné Pršany
- rok 1908 - richtár: Ján Maciak, poslanci: Juraj Solivajs, Matej Dobrík, Ján Bušovský, Matej Oravec, Ondrej Kubiš.
- rok 1909 - richtár: Arnold Púchy, poslanci: Juraj Dvorsky, Matej Oravec, Ján Maciak, Ondrej Kubiš, Juraj Bušovský, Juraj Kubiš, Ján Kubiš, Ján Kollár.
- rok 1910 - richtár: Arnold Púchy, prísažný: Juraj Dvorský, poslanci: Ján Maciak, Juraj Bušovský, Juraj Solivajs.

Po spojení oboch obcí do jednej pod názvom Malakóperesény v roku 1911 boli za predstaviteľov obce zvolený richtár: Ján Pažítka, I. prísažný (podrichtár): Arnold Púchy, II. prísažný: Ondrej Krnáč Zozáhrady. Nový zastupiteľský zbor obce mal mať dvanásť riadnych zástupcov a štyroch náhradníkov. Polovicu tvorili najviac daní platiaci občania tzv. virilisti a polovica bola volená občanmi. Na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 18. januára 1911 sa prejednával rozpočet obce a boli stanovené ročné honoráre jednotlivých funkcií napr.:
- plat obecného richtára 100,- korún
- plat I. radcu (podrichtára) 26,- korún
- plat II. radcu 16,- korún
- plat obecnej babice 120,- korún, atď.
Na tomto zasadnutí sa zúčastnilo deväť predstaviteľov obce v takomto zložení:
richtár: Ján Pažítka, podrichtár: Arnold Púchy, prísažný: Ondrej Krnáč Zozáhrady, poslanci: Juraj Strelec, Ján Kubiš, Ondrej Kapusta Gilan, Ján Kapusta Badinec, Juraj Solivajs, Juraj Bušovský.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama