Malachov - sčítanie obyvateľov k 31. decembru 1869

15. října 2012 v 22:13 | ludolf |  Sčítania obyvateľstva

Malachov - sčítanie obyvateľov, domov a hospodárskych zvierat k 31. decembru 1869

Rok 2011 bol jedinečný mimo iného tým, že sme sa zúčastnili na sčítaní obyvateľov, domov a bytov, ktoré si kladie za cieľ vytvoriť prognózu ďalšieho vývoja našej spoločnosti a rozvoja miest a obcí. Štatistický úrad SR nazval toto sčítanie udalosťou desaťročia, ktoré sa prvý krát v histórii realizuje vo všetkých krajinách EU. Podobný významný medzník bol aj v roku 1869. Otočme pomyselný list dejín späť o 130 rokov a predstavme si tento výnimočný cenzus.
Základným prameňom pri vypracovaní tohto príspevku bol súpis obyvateľov, domov a hospodárskych zvierat, ktorý sa uskutočnil k 31. decembru 1869. Ide o veľmi vyhľadávaný a často využívaný prameň v genealogicko-demografickom a historickom výskume. Tento súpis je považovaný za prvé moderné štatistické sčítanie obyvateľstva v Uhorsku, ktoré sa potom realizovalo podobne ako je tomu aj v súčasnosti pravidelne každých 10 rokov. To znamená že v období Rakúsko - Uhorska to boli roky 1880, 1890, 1900 a 1910.
Na rozdiel od predchádzajúcich súpisov[1] začína nové sčítanie postupne plniť aj funkciu hospodárskej štatistiky a poskytovať štatistické údaje, a to nielen o obyvateľstve, o jeho počte a zložení, ale súčasne aj o celej ekonomike krajiny.

Sčítaním v Malachove podobne ako v iných mestách a dedinách boli poverený sčítací komisári, ktorí vlastnoručne vpisovali do sčítacích hárkov jednotlivé údaje o osobách žijúcich v domácnostiach, stave majetku a chovných zvierat. Sčítacie hárky obsahovali štyri strany, z toho prvá strana uvádzala všeobecné informácie o geografickej lokalizácii obce (tj. krajinu, stolicu a obec) a pokračovala s číselným označením domu a vymenovaním jednotlivých miestností v dome. Druhá a tretia strana sú pre našu sondu do zloženia obyvateľstva Malachova najdôležitejšie. Obsahujú totiž informácie o všetkých obyvateľoch žijúcich v domácnosti a to s uvedením mena a priezviska, pohlavia, roku narodenia[2], rodinného stavu, náboženskej konfesie a povolania. Ďalej sa tam môžeme dozvedieť o rodisku jednotlivých osôb, o gramotnosti, teda či vedeli čítať a písať a taktiež o prípadnom prechodnom pobyte.[3] Na poslednej štvrtej strane je zapísaný stav domácich hospodárskych zvierat (kone, dobytok, ovce, kozy atď.). Treba však uviesť že nie všetky druhy chovných zvierat sa zisťovali.
V súpise sú uvedené všetky osoby žijúce v domácnosti vrátane sluhov, slúžok, tovarišov a učňov. Jazyk v ktorom bol sčítací hárok v Malachove vypĺňaný je slovenčina (napr. neďaleká obec Králiky bola spísaná po maďarsky). Sčítacie hárky sa v niektorých župách a obciach nezachovali. Na šťastie pre nás sú hárky z Malachova uložené v kompletnom zložení v Štátnom archíve v Banskej Bystrici. Priblížme si tak jednotlivé rodiny a ich domy v ktorých v danom období bývali.

Obyvatelia Malachova v roku 1869
Na základe uvedeného sčítania žilo ku koncu roka 1869 v obci Malachov 354 obyvateľov v celkovom počte 53 domov. Z tohto počtu obyvateľov sa hlásilo k rímsko-katolíckej konfesii 104, k evanjelickej a.v. 249 a k pravosláviu sa hlásil 1 obyvateľ. Veková štruktúra mužskej populácie bola nasledovná. Z celkového počtu 184 mužov (slobodní - 106, ženatí - 75, vdovci - 3) bolo v Malachove vo vekovej skupine podľa roku narodenia:
od 1770 do 1809 - 11 mužov
od 1810 do 1839 - 58 mužov
od 1840 do 1869 - 115 mužov
Žien bolo 170 (slobodné - 77, vydaté - 76, vdovy - 17) a z toho vo vekovej skupine podľa roku narodenia nasledovne:
od 1770 do 1809 - 11 žien
od 1810 do 1839 - 62 žien
od 1840 do 1869 - 96 žien
Registrujeme v obci 78 samostatných rodín. V priemere žilo v jednom dome 6,68 obyvateľov. Rodiskom žien teda neviest sú prevažne iné okolité obce, zriedkavo aj vzdialenejšie miesta z iných uhorských stolíc. Muži boli v tomto smere viac autochtónny teda mali miestne rodisko.
Roľníčenie a samostatné gazdovanie na hospodárstve bolo najčastejším zaznamenaným povolaním v obci. Takmer žiadne remeslo nenachádzame. Výnimku tvoria Ján Slabey čižmársky tovariš žijúci v dome č. 1, Štefan Žabka uhliar (dom č. 22) a Juraj Pažitka uhliarsky tovariš (dom č. 42). Takýto agrárny ráz registrujeme aj pri okolitých obciach, ktoré patrili rodine Radvanských. Osobité postavenie mala samotná Radvaň a obec Podlavice v ktorých remeslo hralo prím. Väčšina dospelej ženskej populácie pôsobila v domácnosti a pri gazdovstve, ale taktiež aj ako slúžky a nádenníčky. Zmienka o obecnom dome ani o nikom kto by úrad richtára vykonával nie je evidovaná.
Podľa chovu domácich zvierat najväčšie hospodárstvo mali Strelcovci (dom č. 29), Haringovci (dom č. 11) a Krnáčovci (dom č. 9). Spomedzi ťažných zvierat v obci boli preferované najmä kone. Všetkých 22 koní bolo chovaných úhrnne v siedmich rodinách. V obci pretrváva orientácia na rožný statok z čoho vyplýva aj celkový už vyššie spomínaný poľnohospodársky charakter obce. Takmer v každom dome chovali minimálne po jednej krave a po páre volov vlastnili Ján Kubiš (dom č. 46) a Juraj Kubiš (dom č. 50). Včelárstvo je doložené na priemernej úrovni, najviac úľov (včelích klátov) 22 ks mali v dome č. 53.
Rozhodujúcim ukazovateľom vývoja obce sú jej obyvatelia, ktorí ovplyvňujú jej dynamiku. Kým niektoré malachovské rody sú v obci prítomné len jednou vetvou (napr. Handlovský, Bušovský, Strelec, Vesel, Chovan, Klačan), iné sú viacnásobne zastúpené (napr. Kapusta, Krnáč, Kubiš, Dobrota, Haring). Najpočetnejším rodom v roku 1869 v Malachove boli Kapustovci nasledovaní Kubišovcami. Najväčšia domácnosť žila v dome č. 7 (rodina Kártiková - 15 osôb) a v dome č. 49 (rodina Kubišová taktiež 15 osôb). Najrozsiahlejším domom disponovala rodina Kapustová. Tento dom č. 39 bol členený na 2 izby, 2 komory, 2 predizby a 2 oddelené kuchyne. Iba pri jednom dome je zapísaná pivnica a to v dome č. 22 rodiny Žabkovej. Najstarším žijúcim obyvateľom obce bol Juraj Haring (dom č. 11) narodený v roku 1785, nasledoval ho Juraj Zvada (dom č. 37) narodený v roku 1798.
Prejdime však od štatistických ukazovateľov ku konkrétnym rodinám a načrtnime si ich sociálne a hospodárske zázemie. Sčítacie hárky podľa jednotlivých domov za obec Malachov sú previazané tenkou bielo-modro-červenou šnúrkou a pruhom papiera na ktorom na lícnej strane (viď obrázok) je napísané doslovne toto: "Z Malachova, od Kalausza[4] z Malachova, felűlvizsgáttán[5] Radvánszky Andor"[6]. Z tohto sa môžeme domnievať že práve Andrej Kalausz bol poverený realizáciou sčítania obyvateľov v Malachove. V nižšie uvedenom registre sú popísané jednotlivé domy s ich obyvateľmi pričom boli do neho vybrané najmä údaje týkajúce sa veku, profesie a miesta narodenia. Priezviská žien sú ponechané v pôvodnom tvare bez prípony -ová. Rodiny bývajúce v dome sú označené rímskymi číslicami. Zaznamenané roky narodenia nie sú vždy presné a pravdivé a treba ich verifikovať ďalším pramenným materiálom a to najmä cirkevnými matrikami.

Úvodná strana sčítacích hárkov obce Malachov z roku 1869


[1] Išlo predovšetkým o urbáre, portálne súpisy a stoličné daňové súpisy.
[2] Zo skúsenosti možno povedať, že nie vždy uvádzané roky narodenia boli aj správne.
[3] V prípade viacčlenných rodín sa vkladala dodatočná doplňujúca vnútorná strana.
[4] Andrej Kalausz, učiteľ, dom č. 43
[5] prekontroloval, revidoval
[6] Andrej Radvanský pôsobil ako stoličný slúžny a bol synom zemepána Františka Radvanského stoličného pokladníka žijúceho v Radvani v kaštieli č. 78.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Rickyasype Rickyasype | E-mail | Web | 25. července 2018 v 18:52 | Reagovat

Теперь рассмотрим, что же такое несъемная опалубка и как она используется. После заливки бетонной массы несъемная опалубка становится частью http://builderbest.byethost7.com/ строительной конструкции, поэтому применяется она однократно. В этом состоит главное отличие несъемной опалубки от снимаемой, которая задействуется не один десяток раз.
Итак, несъемная опалубка – это два пенополистирольных щита, которые соединены перемычками в единый блок.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama