Říjen 2012

Osobnosti a udalosti - O SNP s priamym účastníkom Jánom Šteinsdorferom

28. října 2012 v 22:55 | luba |  Druhá svetová vojna
Autor textu: Ľ. Kubišová
Pri príležitosti 68. výročia vypuknutia SNP sme sa porozprávali s Jánom Šteinsdorferom, nositeľom Rádu slovenského národného povstania II. triedy a ďalších vyznamenaní, ktorý sa Povstania zúčastnil najskôr ako vojak Československej armády a neskôr ako partizán.
Ján Šteinsdorfer sa narodil v Malachove 28. 7. 1921. Vyučil sa za stolára v Továrni pre nábytok Sedilek a spol. V roku 1941 narukoval na základnú vojenskú službu k II. letke v Spišskej Novej Vsi, v máji 1942 odišiel s letkou ako šofér na letisko do Ľvova na Ukrajine, kde zotrval do októbra 1942. Jeho jednotka zabezpečovala poštové zásielky, ktoré boli zasielané zo


Na vlnách Titanicu

19. října 2012 v 14:14 | ludolf |  Vysťahovalectvo

Na vlnách Titanicu

RMS Titanic. Príbeh lode, ktorý poznáme všetci si v tomto roku pripomína storočnicu od svojej prvej a zároveň aj poslednej plavby. Napriek tomu, že táto vo svojej dobe najluxusnejšia a najväčšia loď je neustálym centrom pozornosti, záujmu a zvedavosti širokej verejnosti, nebudú nasledujúce riadky o nej.
Trasa po ktorej sa Titanic plavil boli desaťročia pred ním a tiež po ňom križované parníkmi jedinými dopravnými prostriedkami, ktoré do "vynájdenie" dopravných lietadiel spájali jednotlivé kontinenty. Na palubách týchto parných lodí sa pre mnohých ľudí začínal nový život. Reč je o vysťahovalcoch, ktorí plný očakávania, nádeje ale aj obáv cestovali za svojím novým domovom a prácou. V slovenskej histórii je pomerne mnoho nedopovedaných otázok a jednou z nich je určite aj história slovenského vysťahovalectva a to v rôznych obdobiach a formách. Veď aj v súčasnosti sa odhaduje že po celom svete žije viac ako 3 milióny Slovákov.

Parné lode a emigranti z Malachova

19. října 2012 v 14:12 | ludolf |  Vysťahovalectvo

Parné lode a emigranti z Malachova

Loď Kaiser Wilhelm II - vyrobená v lodeniciach AG Vulcan v Štetíne v roku 1903 pre lodnú spoločnosť Norddeutscher Lloyd. Kapacita lode bola 1888 pasažierov (775 prvá trieda, 343 druhá trieda, 770 tretia trieda). Domovské prístavy lode: Brémy, Southampton, Cherbourg, New York.
Emigranti z Malachova cestujúci na tejto lodi:
- Riečan Andrej, 42 ročný, ženatý, bydlisko: Malachov, cieľ cesty: West Seneca New York USA, dátum príchodu: 30. marec 1910, prístav odchodu: Brémy, predchádzajúci pobyt v USA: august 1907.
- Brzula Juraj, 35 ročný, ženatý, bydlisko: Malachov, cieľ cesty: West Seneca New York USA, dátum príchodu: 30. marec 1910, prístav odchodu: Brémy.

Lodné spoločnosti

19. října 2012 v 14:10 | ludolf |  Vysťahovalectvo

Lodné spoločnosti

Na potenciálnych vysťahovalcov pôsobila agitácia veľkých lodných spoločností, ktorých agenti zaplavovali celú Európu a lákali k emigrácii sľubovaním rôznych výhod. V období 1. ČSR Ministerstvo sociálnej starostlivosti sa usilovalo o reguláciu vysťahovalectva a snažilo sa ponechať dopravu vysťahovalcov len v rukách koncesných spoločností, ktorým mala byť zakázaná provysťahovalecká propaganda najmä v tlači. Dôvodom bola obrovská agitácia dopravných spoločností, ktoré ťažili z masovej prepravy vysťahovalcov, tým že pôsobili na verejnú mienku a vytvárali priamo vysťahovaleckú psychózu. V roku 1925 Ministerstvo vydalo zoznam spoločností, ktoré mohli prepravovať československých vysťahovalcov.[1] Tu je ich súpis:

Evidencia cestovných pasov

19. října 2012 v 14:08 | ludolf |  Vysťahovalectvo

Evidencia cestovných pasov

V administratívnych písomnostiach Obvodného notárskeho úradu Radvaň (ŠA BB, krab. 1, sign. 44) sa nachádza evidencia cestovných pasov z rokov 1923-1935.[1] Táto evidencia je ďalším prameňom k získaniu informácií o Malachovčanoch, ktorí v tomto období požiadali o vystavenie cestovného pasu najmä za účelom vysťahovania sa za prácou. Menný register obsahuje tieto údaje:

Evidencia prostriedkov vysťahovalcov a tých ktorí získali cestovný pas pre vysťahovanie

19. října 2012 v 14:07 | ludolf |  Vysťahovalectvo

Evidencia prostriedkov vysťahovalcov a tých ktorí získali cestovný pas pre vysťahovanie

Evidencia obyvateľov obce Malachov, ktorí získali cestovný pas pre vysťahovanie[1] je žiaľ len torzovitá a bez bližšieho datovania, predpokladám však že by mohlo ísť o 20. roky 20. storočia. Evidencia obsahuje týchto 6 mien, pričom tie ženské (iba vydaté ženy) boli písané v tvare ku ktorému manželovi žena patrila:
- Brichta Leopoldova, žena v domácnosti, 55 ročná, emigrácia do Rakúska
- Kubiš Anna, nádenníčka, 30 ročná, emigrácia do Maďarska
- Bušovský Hermína, žena v domácnosti, emigrácia do Maďarska
- Kubiš Janova, žena v domácnosti, 32 ročná, emigrácia do Ameriky (USA) cez prístav Antverpy + 2 chlapci mladší ako 12 rokov
- Riečan Ondrej, robotník, 26 ročný, emigrácia do Ameriky (USA) cez prístav Brémy
- Haring Ján, nádenník, 26 ročný, emigrácia do Argentíny (USA) cez prístav Brémy

Archontológia richtárov a prísažných Malachova

18. října 2012 v 16:28 | ludolf |  Samospráva obce

Archontológia richtárov a prísažných Malachova

Archontológia patrí medzi pomerne nové pomocné vedy historické, ktorá sa zaoberá hodnostármi a úradníkmi vo svojich funkciách. Táto vedná disciplína nemá zatiaľ ustálenú metodológiu a terminológiu si čiastočne vypožičiava z genealógie, dejín správy, či chronológie.[1] Zmyslom archontologického výskumu je zostavenie kompletných prehľadov, archontologicko-biografických profilov personálneho obsadenia skúmaných úradov, hodností a funkcií. [2] Keďže v Malachove sa nezachoval menný zoznam predstaviteľov obce, nasledujúci chronologický prehľad si kladie za cieľ túto medzeru vyplniť.

Signatúry predstaviteľov Malachova

18. října 2012 v 16:17 | ludolf |  Samospráva obce

Signatúry predstaviteľov Malachova

Určite zaujímavý je pohľad na vlastnoručne písané podpisy eventuálne v prípade negramotnosti identifikačné znaky (krížiky), ktorými predstavitelia úradu správy obce Malachov potvrdzovali a uzatvárali rôzne písomnosti. Rovnako sú východiskom pre grafológiu, ktorá skúma a hľadá vzťahy medzi osobnosťou, povahou, vlastnosťami človeka a jeho rukopisom.

Počiatky samosprávy obce Malachov

18. října 2012 v 16:12 | ludolf |  Samospráva obce

Počiatky samosprávy obce Malachov

Obecná samospráva má na Slovensku svoju dlhú tradíciu, ktorá siaha do obdobia Rakúsko-Uhorskej monarchie. Je reprezentovaná predovšetkým mestami a obcami na čele, ktorých stáli volení richtári a prísažní. Počiatky modernej samosprávy prinieslo až zrušenie poddanstva v roku 1848 a premena spoločnosti na čiastočne občiansku.
Obec Malachov svoju samosprávnosť získala skôr, nevieme však presne určiť kedy, ale už koncom 18. storočia sa stretávame s menami richtárov a prísažných obce. Táto samosprávnosť bola obmedzená a plne podriadená zemepanskej vrchnosti (rodine Radvanskovcov). Richtári a prísažní (spravidla 2-3) boli volení obecnou komunitou ale za výkon svojej funkcie plne zodpovedali zemepánovi. Volení bývali v tomto období zvyčajne na dobu jedného roka. Úlohou richtára bolo spravovať obec, starať sa o bezpečnosť a poriadok v obci. Richtár mal právo vykonávať nižšie súdnictvo a mal na starosti plynulé odvádzanie poddanských dávok, desiatku a deviatku, ako aj štátnych daní.